Algemene voorwaarden

1.    De uit te voeren werkzaamheden worden in een afzonderlijke offerte vastgelegd. De offerte wordt beschouwd als een schriftelijk aanbod. De opdrachtgever geeft door schriftelijke aanvaarding (brief/mail) van de offerte opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden.

2.    De leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van de offerte en zijn benevens de gemaakte schriftelijke aanvullingen van uitsluitende toepassing.

3.    RPN* geeft een termijn aan waarbinnen de uitvoering van de opdracht te verwachten is. Overschrijding van de termijn wordt schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

4.    RPN behoudt zich het recht voor publiek bekend te maken dat het diensten verleent of verleend heeft aan de opdrachtgever tenzij de opdrachtgever schriftelijk adviseert dit niet te doen.

5.    RPN is niet aansprakelijk voor conclusies die opdrachtgever en derden verbinden aan door de RPN geadviseerde werkzaamheden.

6.    De resultaten van toepassing en gebruik van de door RPN verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten RPN invloed vallen. Ofschoon de opdracht door RPN naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan RPN derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

7.    Gegevens van een opdracht zullen door RPN, zonder toestemming van de  opdrachtgever, niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij zij daartoe rechtens  verplicht is.

8.    Indien de uit te voeren werkzaamheden met zich mee brengen dat door RPN informatie bij derden ingewonnen dient te worden, respectievelijk gegevens bij derden worden opgevraagd, aanvaardt RPN geen aansprakelijkheid voor de evt. onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie en gegevens.

9.    Alle kosten met betrekking tot de uitvoering van een opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdracht een rapportage omvat, levert RPN standaard drie exemplaren, tenzij anders is overeengekomen. Als kilometervergoeding hanteert ReusenProjectN 0,30 ex. BTW p/km.

10.    Indien de opdrachtgever van mening is dat aan de eisen van nauwkeurigheid of het vakmanschap dat redelijkerwijs van RPN te verwachten is, door RPN niet is voldaan, kan de opdrachtgever schriftelijk een bezwaar indienen. Dit dient te gebeuren uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het rapport (afronding van de opdracht). Reageert de opdrachtgever
niet binnen die termijn dan wordt het rapport/het geleverde eindproduct als deugdelijk ervaren. Deze termijn geldt eveneens voor eventuele gewijzigde rapporten.

11.    Bij opdrachten boven € 3.000,– zal de betaling in termijnen geschieden waarbij 25% bij aanvang, 50% halverwege de uitvoering en 25% na de voltooiing van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

12.    De opdrachtgever zal de rekening, zonder aftrek van enige korting, voldoen binnen 30 dagen. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever 1% rente per maand over het  openstaande bedrag verschuldigd. Alle kosten die RPN moet maken om het haar  toekomende te incasseren, komt voor rekening van de opdrachtgever.

13.    Wanneer de opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende honoraria en kosten, wordt de opdrachtgever geacht deze te hebben goedgekeurd.

14.    Op alle door RPN te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.

15.    Het bovenstaande (regel 14) is ook van toepassing wanneer de opdrachtgever buiten Nederland gevestigd is.

16.    Indien er bij een opdracht sprake is van minderwerk ten aanzien van de oorspronkelijke afspraak (overeengekomen in de offerte), dan kan dit ten hoogste 10% van de totale offertesom bedragen.

* ReusenProjectN